menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Mother and Son (1955)
Prev List of Works Next
Toho/Monochrome・ Standard/100 minutes
Released June 7, 1955
Producer Tokyuki Tanaka
Director Ishiro Honda
Screenplay Dai Nishijima
Original Story Minoru Nakano
Director of Photography Tadashi Iimura
Art Director Tatsuo Kita
Lighting Sochi Yokoi
Sound Masayuki Fujiyoshi
Music Ichiro Sato
CAST Yaeko Mizutani
Yoko Tsukasa
Hiroshi Koizumi
Yasuhisa Tsutsumi
Yutaka Nakayama
Chieko Nakakita
Masao Shimizu
Kamatari Fujiwara
Tamae Kiyokawa
Ren Yamamoto
Koreyoshi Nakamura
Akiyoshi Uno
Sao Toake
Tsuruko Umano
Yutaka Sada
Shoichi Hirose
Katao Kawasaki
Jiro Mitsuaki
Keichiro Katsumoto
Mitsuo Tsuda
Eisuke Nakanishi
Masayoshi Kawabe
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1955 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.