menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Night Time School (1956)
Prev List of Works Next
Daiei/Monochrome・Standard/44 min.
Released April 18, 1956
Producer Kanesaku Toda
Planning Shunpei Watanabe
Konsho Uchiyama
Original Story Kinosuke Yone [Postal Desk]
Screenplay Yoko Mizuki
Director Ishiro Honda
Photography Minoru Maeda
Art Direction Masatoshi Kato
Sound Akio Fujiyoshi
Toshihiko Inoue
Lighting Kazuo Itoh
Music Mitsuo Kato
CAST Akinori Yoshioka
Takeshi Andoh
Sadaji Takahashi
Keiju Kobayashi
Michio Kogune
Jukichi Unno
Yoichi Nomuda
Saburo Boya
Norihe Miki
Yutaka Nakayama
Junji Masuda
Fusako Sakaguchi
Yukiko Fujioka
Mitsue Hino
Katsuyuki Nomura
Yoshibumi Tajima
Shuichi Doki
Translation by Mariko Godziszewski                                                                                                                                                                    
 Prev List of Works Next

Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.