menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Song for a Bride (1958)
Prev List of Works Next
Toho/Monochrome・ TohoScope/87 minutes
Released February 11, 1958
Producer Sanezumi Fujimoto
Director Ishiro Honda
Screenplay Takuhei Wakao
Art Director Tatsu Kita
Lighting Kyuichiro Kishida
Sound Ariaki Hosaka
Music Masaru Sato
CAST Mitsuko Kusabue
Akemi Negishi
Reiko Dan
Hiroshi Koizumi
Nijiko Kiyokawa
Yoshio Tsuchiya
Kenji Sahara
KingoroYanagiya
Saeko Kuroiwa
Koreyoshi Nakamura
Sachio Sakai
Fumiko Okamura
Daijiro Natsukawa
Eiko Tachibana
Daisuke Inoue
Toshiko Nakano
Yutaka Nakayama
Naomi Shiraishi
Yuko Sonoda
Sekiko Hatakeno
Toshito Katsuno
Keiko Muramatsu
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1957 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.