menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
An Echo Calls You (1959)
Prev List of Works Next
Toho/Monochrome・ TohoScope/87 minutes
Released January 22, 1959
Producer Hisao Ichikawa
Director Ishiro Honda
Screenplay Goro Tanda
Director of Photography Isamu Ashida
Art Director Takeo Kita
Lighting Toshio Takashima
Sound Toshiya Ban
Hisashi Shimonaga
Music Ichiro Sato
CAST Ryo Ikebe
Izuki Yukimura
Sadako Sawamura
Choko Iida
Michiyo Yokoyama
Yu Fujiki
Bokuzen Hidari
Takashi Ito
Ikio Sawamura
Noriko Sengoku
Toppa Utsumi
Hisako Koyanagi
Michio Yokoyama
Toru Yuri
Akira Nandi
Toshiaki Minami
Yaeko Izumo
Jun Fujiyo
Mutoshi Happa
Kyoko Kozakura
Rumiko Sasa
Michiko Kawa
Toshio Miura
Haruya Kato
Yasuhiro Shigenobu
Senkichi Omura
Suruko Umano
Keiko Iyeda
Yutaka Nakayama
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV  Prev List of Works Next

(C)1959 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.