menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
The Human Vapor (1960)
 Prev List of Works Next
Toho/Color --Tohoscope/91 minutes
Released December 11, 1960
Producer Tomoyuki Tanaka
Director Ishiro Honda
Screenplay Takeshi Kimura
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Director Kiyoshi Shimizu
Sound Masnobu Miyazaki
Masao Fujiyoshi
Lighting Toshio Takashima
Music Kunio Miyauchi
Production Manager Yasuaki Sakamoto
Assistant Director Koji Kajita
Sound Effects Hisashi Shimonaga
Toho Special Effects Group
Special Effects Director Eiji Tsuburaya
Photography Sadamasa Arikawa
Lighting Kyuichiro Kishida
Matte Process Hirsohi Mukoyama
Optical Photography Kinsaburo Araki


 
 
CAST
Yoshio TsuchiyaMizuno, The Vapor Man
Kaoru Yachigusa Fujichiyo, the dancer
Tatsuya Mihashi Detective Okamoto
Keiko Sata Reporter Kyoko Kono
Bokuzen Hidari Fujichiyo's guardian
Hisaya Ito
Takamaru Sasaki
Kozo Nomura
Yoshibumi Tajima
Yoshio Kosugi
Yotaka Oka
Takemaru Sasaki
Tetsu Nakamura
Fuyuki Murakami
Ren Yamamoto
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1960 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.