menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Mothra (1961)
Prev List of Works Next
Toho/Color・ TohoScope/101 min.
Released July 30, 1961
Producer Tomoyuki Tanaka
Director Ishiro Honda
Screenplay Shinichi Sekizawa
Original Story Shinichiro Nakamura
Takehiko Fukunaga
Yoshie Hotta
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Direction Takeo Kita
Kimei Abe
Lighting Toshio Takashima
Sound Shoichi Fujinawa
Masanobu Miyazaki
Music Yuji Koseki
Editor Ichiji Taira
Production Manager Shin Morita
Assistnt Director Koji Kajita
Special Effects Unit
Director Eiji Tsuburaya
Photograohy Sadamasa Arikawa
Art Direction Akira Watanabe
Optical Photography Yoichi Manoda
Lighting Kyuichiro Kishida
Matte Work Hiroshi Mukoyama
Publicity still of airplanes attacking Mothra as it swims towards Japan
Mothra emerges from its cocoon which is attached to Tokyo Tower
Climactic scene as Mothra leaves Rolisica Airport
Miniature of Infant Island
Storyboard of Mothra spinning its cocoon on Tokyo Tower
CAST
Frankie Sakai Junichiro Fukuda
Hirsohi Koizumi Dr. Chujo Nakazo
Kyoko Kagawa Michi Hanamura
Emi Ito
Yumi Ito
The Small Beauties
Jerry Ito Clark Nelson
Ken Uehara Dr. Haradawa
Akihiko Hirata Doctor
Kenji Sahara Helicopter pilot
Seizaburo Kawazu General
Takashi Shimura Editor
Yoshio Kosugi Ship's Captain
Yoshibumi Tajima Military Advisor
Ren Yamamoto
Haruya Kato
Rescued sailors
Tetsu Nakamura
Osman Yusef
Nelson's henchmen
Harold S. Conway Rolisican Official
Robert Dunham Rolisican Officer
Ed Keane Rolisican Mayor
Haruo Nakajima
Ko Mishima
Shoichi Hirose
Koro Sakurai
Hiroshi Iwamoto
Mitsuo Tsuda
Masamitsu Tayma
Toshio Miura
Tadashi Okabe
Akira Wakamatsu
Obel Wyatt
Akira Yamada
Koji Uno
Wataru Ohmae
Toshihiko Furuta
Keisuke Matsuyama
Yoshiyuki Kamimura
Katsumi Tezuka
Takeo Nagashima
Mitsuo Matsumoto
Shinpei Mitsu
Kazuo Higata
Shigeo Kato
Rinsaku Ogata
Yutaka Okada
Arai Hayamizu
Hiroyuki Satake
Kazuo Imai
Yoshio Hattori
Hiroshi Akitsu
Akio Kusama
東宝DVDショップ
Left to right: Frankie Sakai, Ishiro Honda, and Kyoko Kagawa
Honda and Eiji Tsuburaya discussing a scene while relaxing in the Toho cafeteria
Location filming of the original ending where Mothra attacks Nelson after his plane crashes
Director Honda flanked by The Peanuts (Emi and Yumi Ito)
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1961 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.