menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Matango (1963)
Prev List of Works Next
Toho/Color・ TohoScope/89 min.
Released August 11, 1963
Producer Tomoyuki Tanaka
Director Ishiro Honda
Screenplay Takeshi Kimura
Original Story William Hodgson
Original Story Treatment Shinichi Hoshi
Masami Fukushima
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Director Shigekazu Ikuno
Lighting Shochichi Kojima
Sound Fumio Yanoguchi
Music Sadao Bekku
Sound Effects Minoru Kaneyama
Production Manager Shigeru Nakamura
Toho Special Effects Group
Director Eiji Tsuburaya
Photography Sadamasa Arikawa
Mototaka Tomioka
Optical Photography Yoichi Manoda
Yoshiyuki Tokusama
Art Director Akira Watanabe
Lighting Kyuichiro Kishida
Matte Process Hiroshi Mukoyama
Assistant Director Teruyoshi Nakano

 
CAST
Akira Kubo Kenji Murai
Kumi Mizuno Mami Sekiguchi
Kenji Sahara Senzo Koyama
Hiroshi Tachikawa Etsuro Yoshida
Yoshio Tsuchiya Masafumi Kasai
Hiroshi Koizumi Naoyuki Sakuda
Miki Yashiro Akiko Soma
Eisei Amamoto Mutated Sailor
Yutaka Oka
Jiro Kumagai
Akio Kusama
Kazuo Higata
Keisuke Yamada
Doctors
Haruo Nakajima
Katsumi Tezuka
Tokio Okawa
Koji Urugi
Masaki Shinohara
Kuniyoshi Kajima
Toku Ihara
Mitsuko Hayashi
Kakue Ichibanji
Mushroom Men
Media Blasters DVD
Matango.jpg
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1963 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.