menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Ghidrah, the Three-Headed Monster (1964)
Prev List of Works Next
Toho/Color・ TohoScope/93 min.
Released December 20, 1964
Producer Tomoyuki Tanaka
Director Ishiro Honda
Screenplay Shinichi Sekizawa
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Director Takeo Kita
Lighting Shoshichi Kojima
Sound Fumio Yanoguchi
Music Akira Ifukube
Song "Cry For Happiness" Hiroshi Miyagawa
Editor Ryuhei Fujii
Sound Effects Hisashi Shimonaga
Sound Toho Recording Center
Toho Special Effects Group
Director Eiji Tsuburaya
Photography Sadamasa Arikawa
Mototaka Tomioka
Matte Photography Taka Yuki
Yoichi Manoda
Matte Process Hiroshi Mukoyama
Art Direction Akira Watanabe
Assistant Director Teruyoshi Nakano
Director Honda and Yuriko Hoshi
Honda and crew on location at Mt. Aso
Directing Akiko Wakabayashi as the Venusian prophetess
Publicity photo of the four monster stars
Commemorative staff picture of the Honda group
 
CAST
Yosuke Natsuki Detective Shindo
Hirsohi Koizumi Professor Murai
Yuriko Hoshi Naoko Shindo
Akiko Wakabayashi Princess Salno
Emi Ito
Yumi Ito
The Small Beauties
Takashi Shimura Dr Tsukamoto
Hisaya Ito Malness
Akihiko Hirata Chief Detective Okita
Kenji Sahara Chief Editor Kanamaki
Kozo Nomura 1st Geologist
Jun Kuroki 2nd Geologist
Minoru Takada Parliament Chairman
Susumu Kurobe
Toru Ibuki
Kazuo Suzuki
Malness' Henchman
Haruya Kato Reporter
Eisei Amamoto Woo
Yoshibumi Tajima Ship's Captain
Senso Matsumoto UFO Expert
Ikio Sawamura Fisherman
Shigeki Ishida Man at Diet Building
Yoshio Kosugi Native Chief
Senkichi Omura Man at Mt. Aso
Heichiro Okawa UFO Watcher
Haruo Nakajima Godzilla
Shoichi Hirose King Ghidorah
Oshio Miura
Yuriko Hanabusa
Nakatiro Tomita
Shin Otomo
Yukaka Nakayama
Senya Aozora
Ichiya Aozora
Junichiro Mukai
Yoshiniko Furuta
Shoji Ikeoa
Hideo Shibuya
Kenchiro Katsumoto
Katsumi Tezuka
Koji Uno
Daisuke Inoue
Tamami Urayama
Tokuzo Komaga
Mitsuo Isuda
Yoshio Hattori
Kenji Tsubono
Kazo Imai
Suburo Kadowaki
Kenzo Echigo
Toku Ihara
Bin Furuya
Yutaka Oka
Koji Uraga
Haruya Sakamoto
Honda (center) directing the police investiagtion into the disappearance of Princess Salno. Police chief Okita (Akihiko Hirata) gives the bracelet to Detective Shindo (Yosuke Natsuki)
The Small Beauties of Infant Island hide from the would-be assasins of Princess Salno
Godzilla on DVD
Ghidorah-420h.jpg
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1964 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.