worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Invasion of Astro-Monster (1965)
(Monster Zero)
Prev List of Works Next
Toho/Color・ TohoScope/94 min.
Released December 19, 1965
Producer Tomyuki Tanaka
Associate Producers Henry G. Saperstein
Reuben Bercovitch
Director Ishiro Honda
Screenplay Shinichi Sekizawa
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Director Takeo Kita
Lighting Shoschichi Kojima
Sound Wataru Konuma
Music Akira Ifukube
Editor Ryuhei Fujii
Gaffer Shoichi Kojima
Sound Mixing Hisashi Shimonaga
Sound Effects Sadamasa Nishimoto
Assistant Director Koji Kajita
Production Managers Masao Suzuki
Tadashi Koike
Toho Special Effects Group
Director Eiji Tsuburaya
Photography Sadamasa Arikawa
Mototaka Tomioka
Optical Photography Yoichi Manoda
Sadao Iizuka
Assistant Director Teruyoshi Nakano
Art Director Akira Watanabe
Lighting Kyuichiro Kishida
Wire Works Fumio Nakadai
Suit Design Teizo Toshimitsu
CAST
Akira Takarada Astronaut Kazuo Fuji
Nick Adams Astronaut F. Glenn
Kumi Mizuno Miss Namikawa
Jun Tazaki Dr. Sakurai
Akira Kubo Tetsuo Tori
Keiko Sawai Haruno Fuji
Yoshio Tsuchiya Controller of Planet X
Yoshibumi Tajima General
Yasuhisa Tsutsumi Commander-1st Research Team
Nadao Kirina Commander-2nd Research Team
Toru Ibuki Salaryman A-World Education Co.
Koji Uno Salaryman B-World Education Co.
Fuyuki Murakami Medical Representative
Toki Shiozawa Women's Organization Rep.
Gen Shimizu Defense Representative
Takamura Sasaki Self-Government Rep.
Noriko Sengoku Landlady
Kazuo Suzuki X-ian Henchman
Saburo Iketani Radio Announcer
Sensho Matsumoto Religious Representative
Kenzo Tabu Head X-ian
Minoru Ito Science Reporter
Haruo Nakajima Godzilla
Shoichi Hirose King Ghidorah
Goro Naya Voice of Nick Adams
Masaaki Tachibana
Kamayuki Tsubono
Takuzo Kumagaya
Yoshizo Tatake
Mitzuo Tsuda
Hideki Furukawa
Ryoji Shimizu
Yutaka Oka
Rinsaku Ogata
Tadashi Okabe
Godzilla on DVD
astro-monster-420h.jpg
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1965 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.